دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

روزه داری در سه ماه اول بارداری ممنوع است.

در 3ماه اول بارداری مغز جنین در حال رشد است،وبه گلوکز مستقیم مادر نیاز دارد، بنابر این روزه گرفتن در این دوران توصیه نمی شود.

په علاوه میزان کتون،و کتنون موجود در خون جنینی در 3 ماه اول بارداری افزایش می یابد.افزایش کتون می تواند باعث عدم رشد جنین شده ودر اینده بر قدرت یادگیری کودک تاثیر بگذارد.

شرایط روزه داری در 3 ماهه دوم و سوم

در سه ماهه دوم وسوم بارداری چنانچه فرد از نظر جسمی سالم باشد وبه بیماری زمینه ای مبتلا نباشد می تواند با رعایت مواردی روزه بگیرد. توصیه می شود زنان بارداری که شرایط روزه داری را دارند حد فاصل بین افطار تا سحر مایعات فراوان بنوشند و از غذاهای فیبردار ماننند میوه و غلات استفاده کنند. همچنین مصرف شیرینی ها وقند توصیه نمی شود زیرا احتمال ابتلا به دیابت بارداری را زیاد می کند.همچنین بهتر است از مصرف قندهای کانسنتره مانند زولبی و بامیا جلوگیری شود و خرماو کشمش هم کمتر مصرف شود.

زنان بارداری که درسه ماهه دوم و سوم بارداری روزه می گیرند باید روزانه درساعت های 12, 14, 16, 18, و20 کتون ادرار خود را ازمایش کنند. اگر حوالی ساعت 12یا14 کتون افزایش یابد نباید روزه بگیرند اما بالا بودن کتون ادرار حوالی ساعت 18و20 عادی است و مانعی برای روزه نیست. بهتر است زنان باردار از36 هفتگی به بعد روره نگیرند وبا مصزف مایعات و مواد غذایی کافی شرایط زایمان را برای خود تسهیل کند.