دکتر ابراهیم ساتلیخ محمدی

ادامه مطلب...

طرف قرارداد با:

بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی

بیمه خدمات درمانی سلامت شامل کارکنان دولت، ایرانیان، سایر اقشار

بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمه ایران [رایگان]

بیمه دی  [رایگان]

بیمه ایثارگران و جانبازان [رایگان]              

بیمه درمانی بانک سپه [رایگان]